توجه تام امام جواد(ع) به زندگی مردم

امام جواد(ع) نامه ای به یک فرد فرزند از دست داده نوشتند و رحلت فرزندش را با این بیان تسلیت گفتند:
«از مصیبت تو در از دست دادن فرزندت علی با خبر شدم و نیز دانستم که او محبوب ترین فرزندانت بوده است. این چنین، خداوند از پدر و غیر پدر، باارزش ترین کس را میگیرد تا اجر مصیبتش بالاتر رود. پس خداوند اجر تو را بزرگ قرار دهد و قلبت را استوار سازد که او توانا است و خداوند به زودی جای او را با فرزندِ دیگری پر سازد و امیدوارم خداوند چنین کند!»

📚کلینی، الکافی، ج3، ص205، ح10.