دوشنبه های تربیتی

نکات ریز تربیتی
چه رفتاری با فرزندان کم رو داشته باشیم؟!
واقعا چرا مردم برای تربیت بچه‌هاشون وقت ندارن؟!
اولین اصل تربیت وقت گذاری و الویت دهی به مسئله تربیت