سلوک حسینی 

مؤمن باید طرف حسابش خدا باشه

♨️ قسمت ۴ | مؤمن باید طرف حسابش خدا باشه.
🎤دکتر حسین محمدی فام