ارزش محبت به حضرت علی علیه السلام

در مناقب خوارزمی از رسول خدا صلی الله علیه و آله مروی است که فرمود:

یا علی! اگر بنده ای از بندگانْ عبادت خدا کند به قدر آنچه نوح علیه السلام در قوم خود به عبادت و رسالت مشغول بود

و آن بنده را مثل کوه اُحدْ طلا باشد در راه حق تعالی همه آن را به فقرا و مساکین رسانَد

و آن قدر عمرش دراز شود که هزار حج پیاده کند و بعد از اینها در میان صفا و مروه مظلوم کشته شود

و با این همه، تو را ای علی! دوست نداشته باشد، بوی بهشت به مشام او نخواهد رسید و داخل جَنّت نخواهد شد.

📚منبع:
مجله گنجینه دی 1383، شماره 46
گوهر فضیلت ; فضائل حضرت علی علیه السلام